Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Trống cái

trống cáiTrống Cái là nhạc cụ họ màng rung, chi gõ có kích thước lớn của dân tộc Việt. Tang trống bằng gỗ hình viên trụ cao từ 50 - 70cm. Hai mặt trống bưng bằng da trâu hoặc da bò có đường kính từ 40 - 60cm. Trống được đánh bằng dùi gỗ, âm thanh trống cái trầm, cường đội âm thanh lớn, vang xa. 

Là nhạc cụ hoà tấu dùng trong sinh hoạt tín ngưỡng, trong biểu diễn nghệ thuật và thông tin trong cộng đồng.

Nguồn : Tổng cục Du lịch Việt Nam