Sách » Việt Nam » Văn hóa Việt

Thìa la thìa lảy

Thìa la thìa lảyLà trò chơi luyện tập sự nhịp nhàng. Giống như trò tập tầm vông, song bài ca lại là bài vè Con gái hư - chê tật xấu của các cô gái lười. 

  • Thìa la thìa lảy,
  • Con gái bảy "tài"
  • Ngồi lê là một,
  • Dựa cột là hai.
  • Thày lay là ba
  • Ăn quả là bốn
  • Trốn việc là năm
  • Hay nằm là sáu
  • Láu táu là bảy

 

Nguồn:  Tổng cục du lịch Việt Nam