Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Vương Tông Nhạc

Vương Tông Nhạc, người tỉnh Sơn Tây ( Trung Quốc), tác phẩm nổi tiếng đầu tiên là “ Âm phù thương phổ”. Vương Tông Nhạc vào thời Thanh Càn Long đến thọ giáo với cháu của Trần Trường Hưng là Trần Bỉnh Vượng. Thời đó, Trần Bỉnh Vương, Trần Bỉnh Kỳ và Trần Bỉnh Nhậm là ba anh em thuộc dòng Trần thị Thái Cực Quyền nổi tiếng tại Trần Gia Câu, tục xưng là tam hùng. Vương Tông Nhạc đến với gia tộc họ Trần đúng vào lúc Trần thị Thái Cực Quyền cực thịnh, nên dễ dàng nắm bắt được quyền lý.

Vương Tông Nhạc sau khi đắc truyền Thái Cực Quyền, 108 thức Trường Quyền và thôi thủ thì viết các tác phẩm như “ Thái Cực Quyền luận”, “ Trường Quyền” “ Thập Tam thế giải”. Đây được coi là những tuyệt tác lý luận Thái Cực Quyền nổi tiếng của ông.