Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Vương Bồi Sinh (1919-2004)

Vương Bồi Sinh, tên là Lực Tuyền, người huyện Võ Thanh tỉnh Hà Bắc ( Trung Quốc). Vương Bồi Sinh được coi là một trong những danh gia Ngô thức Thái Cực Quyền. Từ năm 1931 ông bắt đầu học Bát Quái Chưởng từ Mã Quý, Thái Cực Quyền của danh gia Dương Vũ Đình, đồng thời được sự chỉ giáo trực tiếp của Vương Mậu Trai. Năm 1937 ông làm giáo sư võ thuật tại Dân chúng giáo dục quán số 3, năm 1947 thành lập Xã võ thuật Hội Thông và làm phó chủ tịch, sau đó làm phó hội nghiên cứu Ngô thức Thái Cực Quyền thành phố Bắc Kinh. Các tác phẩm của ông có: “ 37 thức giản hóa Ngô thức Thái Cực Quyền” , “ Thái Cực Kiếm” , “ Thái Cực thôi thủ tinh yếu”. Vương Bồi Sinh qua đời năm 2004 tại Bắc Kinh, thọ 85 tuổi.