Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Sư tổ Bồ Đề Lạt Ma

BỒ ĐỀ LẠT MA (? - 936

Bồ Đề Lạt Ma, người Thiên Trúc (Ấn Độ). Vào thời vua Lương, Đại Thông năm 527 đến Quảng Châu, sau đó truyền bá Phật Giáo. Đạt Ma vượt sông Trường Giang lên phía Bắc, vào đất Bắc Ngụy, qua Thiếu Lâm Tự. Tại núi Ngũ Nhũ Phong ông tọa thiền ở đó suốt chín năm 9 năm, mặt quay vào vách đá (Cửu niên diện bích). Đạt Ma kết hợp giáo nghĩa Đại thừa của Phật giáo với tinh thần Trung Hoa để sáng lập ra Phật giáo Thiền Tông Trung Quốc. Sau khi viên tịch, ông truyền lại Y bát cho Huệ Khả. Đạt Ma viên tịch vào năm 536, mộ phần an táng tại núi Hùng Nhĩ.