Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Pháp Như

PHÁP NHƯ (638689)

Pháp Như, người Thượng Đảng, họ là Vương. Từ nhỏ theo cậu đến Phong Dương bái Thanh Bố Minh là thầy, 19 tuổi xuất gia.. Được Thanh Bố Minh giới thiệu, ông lại bái Ngũ tổ Thiền Tông Hồng Nhẫn làm thầy. Pháp Như được coi là sư tổ đời thứ sáu của Thiền Tông, tháp được lập tại Thiếu Lâm Tự.