Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Bạt Đà đại sư


Bạt Đà, còn có tên là Phật Đà, người Thiên Trúc (Ấn Độ). Vào đời vua Hiếu Văn Đế - Bắc Ngụy đến Trung Hoa truyền đạo Phật,được người người kính trọng.. Bắc Ngụy dời đô về Lạc Dương, Hiếu Văn Đế cấp đất cho Bạt Đà xây chùa tại Tung Sơn – Đăng Phong, nay chính là Thiếu Lâm Tự. Bạt Đà là vị sư trụ trì đầu tiên của Thiếu Lâm Tự, ông đã dịch các kinh như “Hoa Nghiêm”, “Duy Ma”, “ Thập Địa”…Ngoài ra ông còn độ hóa cho Huệ Quang, Tăng Chu. Vào cuối đời, Bạt Đà chuyển ra ở ngoài Thiếu Lâm Tự cho đến khi viên tịch