Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Vật dĩ loại tụ

Chỉ vật cùng loại tụ tập lại với nhau, thường dùng để ví người xấu câu kết với nhau.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Chiến Quốc sách-Tề sách, quyển thứ 3.

Thời Chiến Quốc, nước Tề có một người thân hình nhỏ thó nhưng rất thông minh tên là Đôn Vu Khôn, ông từng nhiều lần phụng chỉ đi sứ các nước chư hầu, mà lần nào cũng êm xuôi chót lọt cả, Tề Tuyên Vương tin tưởng ông và bảo ông tiến cử nhân tài, Đôn Vu Khôn rất nhanh chóng liền tiến cử với nhà vua 7 hiền sĩ. Tề Tuyên Vương rất đỗi kinh ngạc hỏi rằng: "Người ta đều nói nhân tài rất khó tìm, trong phạm vi ngàn dặm mà tìm được một người thì có thể nói là nhiều lắm rồi, nay khanh chỉ trong một ngày mà tiến cử 7 hiền sĩ, như vậy há chẳng nhiều lắm sao ?".

Đôn Vu Khôn điềm tĩnh trả lời rằng: "Chim cùng loài thì kéo đàn với nhau, thú cùng loài thì kết bầy với nhau, vào vùng đầm lầy tìm các loại dược liệu quý như Sài Hồ thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, nhưng nếu lên núi Lương Phụ tìm thì loại dược liệu này nhiều đến nỗi phải dùng xe tải về. Hạ thần đây cũng có thể coi là một hiền sĩ, bệ hạ đến chỗ hạ thần để tìm hiền sĩ thì thật dễ như ra sông múc nước, thần sẽ còn tiến cử càng nhiều hiền sĩ, chứ 7 người đã thấm vào đâu."

Tề Tuyên Vương vừa nghe vừa gật đầu khen phải.