Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Tước túc thức lý

Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ đẽo chân cho nhỏ để vừa với giầy. Nay thường dùng để ví làm việc vô nguyên tắc, ứng xử một cách mù quáng, cũng dùng để ví về người ngu ngốc làm bừa.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hoài nam tử-Thuyết lâm huấn".

Thời Xuân Thu, Sở Linh Vương cử em trai là Khứ Tật ở lại cai trị nước Sở vừa đánh chiếm được, rồi ông tiếp tục dẫn quân tiến sang phía đông tấn công nước Giải. Khứ Tật là một người quỷ quyệt đã nhân cơ hội này trở về nước Sở giết hại hai đứa con trai của Sở Linh Vương, sau đó lập con trai của mình là Tử Ngọ lên ngôi vua và phong Tử Triết làm lệnh doãn. Sở Linh Vương trên đường tiến quân nhận được tin này vô cùng phẫn uất liền treo cổ tự sát. Sau đó, Khứ Tật lại bức hại con trai nghiễm nhiên trở thành ông vua nước Sở, đặt hiệu Sở Bình Vương.

Bấy giờ ở nước Tấn cũng xảy ra sự việc tương tự, Tấn Hiến Công triều lòng ái phi Li Cơ đã lập con trai nàng là Khê Tề làm Thái tử. Li Cơ cũng tìm đủ mọi cách bức hại người con riêng của chồng là Thái tử Thân Sinh, khiến Thân Sinh phải tự sát.

Sau đó, Li Cơ còn dùng mọi thủ đoạn khoét sâu mâu thuẫn giữa Tấn Hiến Công với hai công tử Di Ngô và Trọng Nhĩ, buộc hai người phải trốn sang nước Tấn.

Cuốn "Hoài Nam Tử-Thuyết lâm huấn" bình luận về hai việc này có đoạn viết : "Sự kiện cốt nhục tương tàn ngu xuẩn này thật chẳng khác nào đẽo chân cho vừa giầy, gọt đầu cho vừa mũ".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví hiện tượng bắt buộc làm những việc không hợp lý.