Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Tiền công tận khí

Ý của câu thành ngữ này là chỉ mất công toi, nói nôm na là công công cốc. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Chu bản kỷ". Nhằm thực hiện ý đồ thống nhất thiên hạ, Tần Chiêu Vương rất tin tưởng vào tài năng của đại tướng Bạch Khởi, vì ông đã trước sau đánh bại được hai nước Hàn Ngụy, tiêu diệt gần 240 nghìn quân địch. Mấy năm sau, Bạch Khởi lại chỉ huy quân nước Tần tiến sâu vào chiếm lĩnh nhiều thành trì quan trọng của hai nước này. Năm 281 công nguyên, Tần Chiêu Vương lại cử Bạch Khởi dẫn quân đánh vào đô thành Đại Lương nước Ngụy (tức thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam ngày nay). Có một người tên là Tô Lệ biết được tin này mới đến nói với Chu Hà Vương rằng: "Nếu Quân Tần chiếm được Đại Lương thì triều đình nhà Chu sẽ nguy to". Chu Hà Vương bối rối mới hỏi Tô Lệ nên ứng xử ra sao. Tô Lệ nói chỉ cần khuyên đại tướng Bạch Khởi ngừng xuất quân là được, rồi hiến kế rằng: "Bây giờ ta cử người sang nói với Bạch Khởi rằng, ông đã phá tan được quân đội của hai nước Hàn Ngụy, giết chết đại tướng Sư Võ nước Ngụy, cướp được nhiều ruộng đất ở vùng miền bắc, chiến công vô cùng hiển hách. Nay ông lại muốn đi qua nước Hàn để tiến sâu vào nước Ngụy, nếu xảy ra điều gì bất trắc, thì bao nhiêu công lao đều bị mất cả. Ông cứ thác bệnh không ra trận là êm thấm nhất". Qua đó, Bạch Khởi quả nhiên đình chỉ hành động quân sự tấn công vào nước Ngụy. Về sau, do bất bình với vua Tần và thừa tướng Phạm Tuy, Bạch Khởi đã tự sát. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về công lao và thành tích trước đó đều bị mất hết.