Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thực bất cam vị

Tức ăn không ngon miệng, cũng dùng để ví tâm trạng lo lắng không yên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chiến Quốc sách-Sở sách quyển 1".

Tô Tần Tể tướng nước Triệu phụng chỉ sang bàn với các nước cùng liên hợp chống lại nước Tần, ông đã trước sau thuyết phục được nước Hàn, nước Ngụy và nước Tề. Sau khi sang nước Sở, Tô Tần nói với vua Sở rằng: "Nước Sở là một cường quốc trong thiên hạ, Sở vương là đấng vua hiền minh, thêm vào đó nước Sở có vị trí địa lý ưu việt, binh hùng tướng mạnh và lương thực sung túc, đây đều là cơ sở để xưng bá trong thiên hạ".

Sau đó, Tô Tần lại phân tích đến sự hơn kém giữa hai nước Sở -Tần rồi kết luận: "Tần là một nước hổ lang, luôn có dã tâm bá chủ thiên hạ, các nước chỉ có liên hợp lại với nhau thì mới có thể chống được nước Tần".

Vua Sở rất cảm kích trước lời nói của Tô Tần và nói rằng: "Sở và Tần là hai nước láng giềng, nước Tần đang lăm le muốn thôn tính nước Sở, nếu chỉ dựa vào thực lực nước Sở thôi thì rất khó mà thắng được nước Tần. Trẫm đã nhiều lần bàn với các đại thần, nhưng cũng chẳng tìm được phương sách nào hay hơn cả, việc này luôn luôn khiến trẫm ăn không ngon, ngủ không yên, lòng dạ rối bời không lúc nào được yên. Nay nghe tiên sinh nói như gạt mây thấy ánh mặt trời, trẫm quyết định liên hợp với các nước để cùng chống lại nước Tần."