Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thiên quân nhất phát

Chữ "Quân "ở đây là đơn vị trọng lượng thời cổ, một quân bằng 30 cân. Còn "Nhất phát"là chỉ sợi tóc, có nghĩa là ngàn cân treo sợi tóc

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hán thư- Truyện Mai Thặng".

Khi nhà văn nổi tiếng thời Tây Hán Mai Thặng làm Lang trung lệnh cho Ngô vương Lưu Bì, thì cũng là lúc Lưu Bì đang mưu toan làm phản, Mai Thặng thấy vậy mới khuyên rằng: "Đây có khác nào đem một vật nặng ngàn cân treo trên đầu sợi tóc, phía trên thì cao không nhìn thấu, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, dẫu người đần độn đến mấy cũng biết là rất nguy hiểm. Nếu bên trên mà bị đứt, phía dưới lại không có gì hứng đỡ thì chẳng phải rơi xuống tan xương nát thịt ư ? Nay chúa công muốn khởi binh, thì có khác nào đem vật nặng ngàn cân treo trên đầu sợi tóc, chỉ trong chớp mắt là sẽ rơi xuống vực sâu, suốt đời không thể nào ngóc đầu lên được, xin chúa công hãy cân nhắc kỹ, kẻo hại đến tính mạng và tiền đồ của mình" Lưu Bì không nghe vẫn một mực ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, chờ đợi thời cơ nổi loạn. Mai Thặng vô cùng thất vọng, bèn rời nước Ngô sang nước Lương làm môn khách của Lương Hiếu Vương.

Sang đến thời Hán Cảnh Đế, Lưu Bì đã tụ tập được lực lượng 6 nước chư hầu cùng làm phản. Nhưng do việc làm không được lòng dân nên cuối cùng bị thất bại. Ngô vương Lưu Bì phải trốn sang nước khác tỵ nạn.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để miêu tả về tình hình hết sức nguy cấp.