Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thanh vân trực thượng

Dùng để ví về người thăng quan tiến chức rất nhanh chóng.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Phạm Thư Sái Trạch liệt truyện".

Thời Chiến quốc, nước Ngụy có một tài tử tên là Phạm Thư, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải làm người hầu cho trung đại phu Tuy Giả.

Một hôm, Tuy Giả theo lệnh vua Ngụy đi sứ nước Tề, Phạm Thư được phép đi theo. Tề Tương Vương rất mến mộ tài ăn nói của Phạm Thư, đã thưởng vàng bạc và ban rượu cho ông. Nhưng việc này lại khiến Tuy Giả nghi ngờ Phạm Thư có điều gì mờ ám, sau khi về nước đã đem việc này nói với thừa tướng Ngụy Tề. Phạm Thư bị một trận đòn nhừ tử bèn giả chết rồi trốn sang nước Tần, đổi tên là Trương Lộc.

Tần Chiêu Vương thấy Phạm Thư là người có tài năng, đã cho ông nhậm chức tể tướng. Khi vua Ngụy được tin nước Tần đang chuẩn bị tấn công hai nước Hàn Ngụy, biết nước Ngụy không đủ sức chống lại, bèn cử Tuy Giả sang cầu hòa với nước Tần. Phạm Thự được tin muốn nhân dịp này báo thù, đã mặc bộ đồ rách rưới đến gặp Tuy Giả. Tuy Giả thấy vậy đã tặng cho Phạm Thư một chiếc áo bào rồi nhờ dẫn đường đến gặp tể tướng Trương Lộc, nhưng khi đến nơi Tuy Giả mới biết tể tướng Trương Lộc chính là Phạm Thư, ông vội vàng cúi đầu xin lỗi và nói: "Tôi thật không ngờ ông lại "Thanh vân trực thượng" đến thế. Từ nay về sau, tôi thật không dám bàn luận sách thiên hạ, cũng không dám nhúng tay vào việc chính trị nữa. Tôi là kẻ có tội, xin ông hãy trừng phạt tôi".

Phạm Thư vốn muốn vạch tội Tuy Giả, nhưng lại nghĩ ông ta đã tặng mình chiếc áo bào, thì xem ra còn là người có tình có nghĩa nên đã tha thứ cho Tuy Giả.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người được thăng chức một cách nhanh chóng.