Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thanh đông kích tây

Tức gây thanh thế ở phía đông, nhưng lại tiến đánh từ phía tây, cũng có thể dùng để ví về sự biến đổi khôn lường giữa lời nói và việc làm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thông điển-Binh điển lục".

Sau khi triều nhà Tần bị diệt vong, Lưu Bang và Hạng Vũ tiến hành bốn năm Sở Hán tranh hùng. Năm đó, Lưu Bang phong Hàn Tín làm Tả Thừa Tướng dẫn quân tiến đánh đại tướng Ngụy Vương Báo của Hạng Vũ.

Sau khi được tin quân Hán tiến đến, Ngụy Vương Báo phong Bách Trực làm đại tướng thống lĩnh quân mã đến trấn giữ ở Bạc Bản bên bờ sông Hoàng Hà để ngăn chặn quân Hán vượt sông. Bách Trực ra lệnh cho thuyền dân không được qua lại trên mặt sông.

Khi Hàn Tín dẫn quân Hán tới bờ sông, nhìn sang bờ bên thấy Bạc Bản địa hình hiểm trở, quân của Bách Trực lại canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn đổ bộ qua sông là điều không dễ dàng. Hàn Tín bèn quyết địch dùng chiến thuật "Thanh đông kích tây", ra lệnh cho quân đóng trại đối diện với Bạc Bản, xung quanh doanh trại cắm đầy cờ xí, quân sĩ ban ngày thao luyện võ nghệ, ban đêm thì hò reo ầm ĩ làm ra vẻ đang vượt qua sông. Kỳ thực thì Hàn Tín đã ngầm điều chủ lực đến Hạ Dương ở hướng bắc. Ngụy Vương Báo thấy quân Hán ở bờ bên làm dữ như vậy, cho là quân Hàn Tín sẽ vượt sông tại Bạc Bản, nên tỏ ra rất yên tâm.

Sau khi chủ lực quân Hán đến Hạ Dương, liền nhanh chóng làm bè vượt sông, đánh cho quân Ngụy Vương Báo một trận tơi bời, chiếm cứ được An Ấp vùng hậu phương quan trọng của Hạng Vũ.