Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thân thống thù khoái

Ý của câu thành ngữ này là chỉ việc làm khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hậu Hán thư – truyện Chu Phù".

Vào những năm đầu triều Đông Hán, sau khi Quang Võ Đế Lưu Tú lên ngôi, nhà vua đã phong thưởng cho các đại thần có công, chỉ có Bành Bàng cũng là người có công mà không được phong thưởng. Bành Bàng nguyên là thái thú Ngư Dương, từng cầm quân giúp Lưu Tú bình định cuộc nổi loạn của Vương Lang, nên tỏ ra bất mãn đối với việc phong thưởng của triều đình.

Bấy giờ, vùng Ngư Dương thuộc quyền cai quản của U Châu mục Chu Phù. Chu Phù từng ra lệnh trưng thu thuế và lương thực, Bành Bàng không những không thi hành, lại còn tung ra nhiều lời oán trách. Chu Phù vô cùng tức giận, về sau sự mẫu thuẫn giữa hai người càng thêm gay gắt.

Ít lâu sau. Chu Phù đem việc này bẩm báo với Quang Võ Đế, nói Bành Bàng đang âm mưu làm phản. Nhà vua nghe vậy lập tức triệu Bành Bàng vào kinh. Bành Bàng hoảng hốt đang không biết ý triều đình ra sao, thì người vợ khuyên ông không nên vào kinh, mà phải tìm cách tự bảo vệ mình. Bành Bàng nghe theo liền dẫn 20 nghìn quân tiến đánh quân triều đình. Chu Phù được tin đã viết thư trách rằng: "Nay nhà nước mới tạm yên ổn, chúng ta còn khá nhiều việc phải làm, tại sao ông lại đi làm những việc phản nghịch khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ như vậy". Nhưng Bành Bàng không nghe vẫn thúc quân đánh chiếm Kế Thành, sau tự xưng là Yến Vương, thế lực từng một thời lớn mạnh, nhưng vì cuộc binh biến không được lòng dân nên cuối cùng bị thất bại.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này đề ví với việc làm khiến bè bạn và người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ.