Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thất phu chi dũng

Hai chữ "Thất phu" ở đây là chỉ người vô học và kém mưu trí, chỉ dựa vào chút dũng khí làm bừa. Ý của câu thành ngữ này là chỉ người hữu dũng vô mưu .

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Quốc ngữ - Việt ngữ thượng".

Thời Xuân Thu, Việt vương Câu Tiễn bị Ngô vương Phu Sai giam lỏng trong ba năm trời, trải qua biết bao tủi nhục và cay đắng, Câu Tiễn sau khi về nước đã nếm mật nằm gai nuôi trí báo thù.

Nhiều năm sau, nước Việt dần dần trở nên giàu mạnh, các tướng sĩ thường đến gặp và nói với Câu Tiễn rằng: "Tâu bệ hạ, dân nước Việt kính trọng bệ hạ có khác nào bệ hạ kính hiếu cha mẹ. Hiện nay, đã đến lúc con báo thù cho cha mẹ, thần tử báo thù cho nhà vua. Xin bệ hạ hãy mau chóng phát lệnh, chúng thần xin quyết một trận tử chiến với nước Ngô ".

Câu Tiễn cảm động trước lời thỉnh cầu của các tướng sĩ, nhà vua bày tỏ rằng: "Ta nghe nói, các đấng vua hiền xưa nay đều không vì mình ít quân mà tỏ ra nao núng, họ chỉ lo mỗi việc binh sĩ của mình thiếu tinh thần tự cường mà thôi. Tác chiến phải có mưu trí, nếu chỉ dựa vào lòng dũng cảm không thôi thì tất bị thất bại. Các ngươi phải dùng mưu lược và phối hợp nhịp nhàng với nhau, khi tiến lên thì nên nghĩ mình sẽ được trọng thưởng, rút lui sẽ bị sử phạt, chỉ có như vậy thì mới có thể đánh bại được kẻ thù".

Sau khi vào trận, quân nước Việt đều lấy lời vua cổ vũ lẫn nhau, tinh thần càng thêm hăng hái, cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.

Hiện nay người ta vẫn thường câu thành ngữ này để ví với người hữu dũng vô mưu.