Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Tẩy nhĩ cung thính

(Nguyên ý là rửa tai xin lắng nghe)

Nay thường dùng để nói đùa khi muốn nghe ý kiến của người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện cao sĩ Hứa Do.

Vua Nghiêu nghe đồn Hứa Do là một cao sĩ tài ba nên muốn để ông làm vua thay mình. Khi nhà vua cử người đến gặp Hứa Do thì ông trả lời là mình không muốn làm vua, sau đó ông cảm thấy những lời nói của sứ giả đã làm bẩn tai mình, bèn vội vàng chạy ra sông Dĩnh rửa tai. Giữa lúc đó, Sào Phụ bạn của Hứa Do đang đưa trâu ra sông uống nước, thấy vậy liền hỏi tai sao. Hứa Do thuật lại sự việc rồi ấm ức nói: "Những lời nói kia thật là bẩn thỉu, tôi phải rửa cho sạch tai mới được."

Sào Phụ nghe xong liền trề môi nói: "Cũng là vì anh thích khoe khoang nên mới rắc rối như vậy, thôi đừng rửa nữa kẻo làm bẩn mõm trâu nhà tôi đang uống nước." Sào Phụ nói xong liền thong thả lùa trâu ra về.