Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Phụ kinh thỉnh tội

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như".

Truyện xảy ra tại nước Triệu thời Chiến quốc. Hai nhân vật trong truyện này là võ tướng Liêm Pha và văn quan Lạn Tương Như.

Do Lạn Tương Như có công trong việc giao thiệp với nước Tần, nên được Triệu Huệ Văn vương phong làm thượng khanh, chức vị còn cao hơn Liêm Pha. Liêm Pha tỏ ra bất mãn, cho rằng mình là tướng quân công lao hiển hách, còn Lạn Tương Như có công cán gì mà cũng đòi ăn trên ngồi chốc. Sau đó còn thề sẽ tìm cách làm nhục Lạn Tương Như.

Lạn Tương Như vốn biết việc này nhưng cũng chẳng ̣để bụng, hàng ngày làm việc gì cũng hết sức cẩn thận và cố né tránh Liêm Pha, ngay đến buổi chầu vua cũng thác bệnh không đến.

Một hôm, Lạn Tương Như trên đường vào triều thì thấy xe của Liêm Pha từ phía trước đi tới, liền bảo người đi theo đứng dẹp sang một bên nhường lối cho xe của Liêm Pha đi. Những người này thấy vậy chẳng hiểu ra sao, thì Lạn Tương Như giải thích rằng: "Sở dĩ nước Tần không dám xâm lấn nước Triệu ta, là còn ngại có tôi và tướng quân Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi lục đục với nhau, thì nước Tần tất sẽ thừa cơ đánh nước Triệu ngay ". Đám người nghe vậy liền chủ động xin lỗi những người theo hầu Liêm-Pha, rồi đứng dẹp sang một bên nhường lối.

Liêm Pha biết được việc này lòng đầy xúc động và cảm thấy rất hổ thẹn , bèn cởi trần rồi buộc một cành mận gai sau lưng sang nhà Lạn Tương Như để xin lỗi.