Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Nhật mộ đồ cùng

Có ý chỉ trời sắp tối mà dặm đường còn xa.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử ký-Ngũ Tử Tư liệt truyện.

Sau thời Xuân Thu, Sở Bình Vương vô đạo chiếm đoạt con dâu, lại rất tin nghe những lời xiểm nịnh của Phí Vô Kỵ, đã sai người hạ sát Thái tử, giết hại sư phụ của Thái tử là Ngũ Xa và con trai cả của ông, người con trại thứ là Ngũ Tử Tư buộc phải chạy trốn sang nước Tần.

Nhằm trả thù cho cha anh, Ngũ Tử Tư lưu lạc sang nước Ngô giúp Hạp Lư giết chết vua Ngô. Hạp Lư lên ngôi vua lại cùng Ngũ Tử Tư khởi binh đánh chiếm được nước Sở. Sau khi tiến vào Ảnh Đô nước sở, được sự đồng ý của Hạp Lư, Ngũ Tử Tư tìm đến phần mộ Sở Bình Vương, hô quân đào mộ lôi xác Sở Bình Vương ra, sau đó cầm roi quất tới tấp vào xác chết đến ba trăm roi rồi chặt đầu xác chết. Thân Bao Tư bạn của Ngũ Tử Tư nghe được tin này liền viết thư sang, trong thư viết: "Ngay đến người đã chết mà anh cũng không tha, việc làm này quả là quá tàn nhẫn".

Ngũ Tử Tư xem xong thư liền nói với người đưa thư rằng: "Anh về nói lại với Thân Bao Tư rằng, trên đời trung hiếu khó vẹn toàn, tôi thật chẳng khác nào một người đi đường, trời sắp tối mà đường đi còn rất xa, nên tôi mới buộc phải làm cái việc nghịch với lẽ trời này".