Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Nhất mao bất bạt

Thường dùng để ví về người ích kỷ keo kiệt.

Mạc Tử là nhà tư tưởng vĩ đại thời Chiến Quốc, cũng là người sáng lập trường phái Mạc Gia, ông chủ trương đường lối "Khiên ái và Phi công", tức mối quan hệ giữa người với người phải tương thân tương ái, chung sống hòa mục với nhau. Nhưng nhà triết học Dương Chu lại khác với Mạc Tử, ông chủ trương đường lối "Quý sinh và Trọng kỷ", tức coi trọng sự sống, phản đối người xâm phạm mình và mình xâm phạm người khác. Do đó giữa "Khiêm ái" của Mạc Tử và "Vi ngã" của Dương Chu đã xảy ra xung đột gay gắt. Một hôm, Cầm Hoạt Ly học sinh của Mạc Tử hỏi Dương Chu rằng: "Nếu nhổ một sợi lông trên người ông mà có lợi cho thiên hạ thì ông có chịu không ?", Dương Chu đáp "Việc đời đâu phải chỉ nhổ một sợi lông là có thể giải quyết được". Cầm Hoạt Ly nói: "Giả thử được thì sao?". Dương Chu chỉ im lặng không nói năng gì.

Vậy giữa "Khiêm ái" và "Vi ngã" thì điều nào có lợi cho sự phát triển của xã hội? Mạnh Tử nhà tư tưởng nổi tiếng cho rằng: "Dương Chu chủ trương "Vi ngã", nhưng chỉ nhổ một sợi lông trên mình ông ta mà có lợi cho thiên hạ, mà ông ta cũng chẳng chịu. Còn "Khiêm ái" của Mạc Tử thì chỉ cần có lợi cho thiên hạ, dù phải cạo trọc đầu và đi mòn gót chân, ông ta cũng sẵn sàng làm".