Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Lục lực đồng tâm

Ý của câu thành ngữ này là chỉ mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Mạc Tử - Thường Hiền Trung".

Vua Kiệt – nhà vua cuối cùng của triều nhà Hạ là một tên bạo chúa, chúng hà hiếp bòn xương hút tủy dân, khiến nhân dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Nhà Thương là một nước chư hầu nhỏ nằm ở phía đông nhà Hạ. Vua Thang nước Thương là một ông vua sáng suốt, đã bí mật liên hợp với các nước chư hầu, chiêu nạp hiền sĩ để chuẩn bị lật đổ ách thống trị tàn bạo của vua Kiệt triều nhà Hạ.

Một hôm, có người báo với vua Thang rằng Y Doãn hiện đang sống ẩn cư ở vùng ngoại ô kinh thành nước Tân. Vua Thang mừng lắm bèn lập tức sai sứ giả đem theo nhiều vàng bạc châu báu sang mời Y Doãn. Sứ giả đi đã hai lần nhưng đều bị Y Doãn từ chối. Vua Thang thấy vậy bèn tự mình đến gặp Y Doãn. Y Doãn rất cảm động liền quyết định ra giúp ông lật đổ ách thống trị triều nhà Hạ.

Từ đó, dưới sư ̣giúp đỡ của Y Doãn, nhà Thương ngày càng trở nên lớn mạnh. Khi thời cơ đã chín muồi, vua Thang bèn khởi binh tiến đánh triều nhà Hạ. Trước khi xuất quân, nhà vua đọc một bài văn cáo trước toàn quân rằng: "Vua Kiệt nhà Hạ tội ác chồng chất, trời đất không thể dung tha, nay trời đã cử Y Doãn đến giúp ta, bảo ta cùng đồng lòng hợp sức với ông trị vì thiên hạ. Vậy các tướng sĩ phải gắng sức chiến đấu, giúp ta hoàn thành sứ mệnh do trời phó thác này ".

Binh sĩ nhà Thương là một đạo quân anh dũng thiện chiến, quân nhà Hạ không sao chống đỡ nổi phải bỏ chạy tán loạn. Do vua tôi nhà Thương và Y Doãn cùng chung sức chung lòng, cuối cùng đã lật đổ được ách thống trị tàn bạo của triều nhà Hạ.

Hiện nay người ta vẫn dùng câu thành ngữ "Lục lực đồng tâm" để ví về nhiều bên hoặc nhiều người cùng chung sức chung lòng.