Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Lão sinh thường đàm

(Nguyên ý là chỉ lời nói cửa miệng của các ông đồ, chẳng có gì mới mẻ cả)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tam Quốc Chí, Ngụy Chí, truyện Quản Lộ.

Thời Tam Quốc có một người thông minh tháo vát tên là Quản Lộ, ông từ nhỏ say mê thiên văn, 15 tuổi thuộc lòng "Châu Dị" và nổi tiếng về thuật bói toán.

Lịch bộ Thượng thư Hà Yên và Thị trung Thượng thư Đặng Dương là tay chân đắc lực của Tào Sảng cháu Tào Tháo, chúng ỷ thế làm càn, tiếng xấu đồn đại khắp nơi.

Ngày 28 tháng 12 âm lịch, sau khi hai quan viên này đã cơm no rượu say, nhân cơ nhàn tản liền gọi Quản Lộ đến bói một quẻ. Quan Lộ vốn muốn trị cho hai vị này một trận, nên vui vẻ nhận lời ngay.

Khi Hà Yên thấy Quản Lộ bước vào liền nói rằng: "Tôi nghe nói ông bói rất linh nghiệm, vậy hãy mau mau bói cho tôi một quẻ, xem tôi có được thăng quan tiến chức và được giàu sang hay không. Ngoài ra, mấy đêm nay tôi luôn nằm mơ có một con ruồi đậu trên sống mũi là lành dữ ra sao?". Quản Lộ nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói: "Chu Công ngày xưa là một người thông minh chính trực, đã giúp Chu Thành Vương gây dựng nên nghiệp đế vương, khiến nhân dân được an cư lạc nghiệp. Nay chức vụ của ông còn cao hơn Chu Công, nhưng người được hưởng ân huệ của ông thì rất ít, mà người sợ ông thì lại nhiều vô kể. Hơn nữa, xét theo giấc mơ của ông thì đây là điềm dữ. Nếu ông muốn biến dữ thành lành, thì nên bắt chước các bậc thánh nhân như Chu Công chẳng hạn, phải gắng tu thân tích đức và làm nhiều việc thiện mới được". Đặng Dương nghe xong bèn đứng dậy nói: "Đây chẳng qua là lời nói cửa miệng của các thầy đồ, chẳng có ý nghĩa gì cả".

Quản Lộ nghe vậy liền cười to nói: "Tuy là lời nói của các thầy đồ, nhưng chớ nên coi thường".

Năm sau, Hà Yên, Đặng Dương và Tào Sảng đều bị giết vì mưu làm phản. Quản Lộ được tin bèn than rằng: "Do không tin đời thầy đồ mới đến nông nỗi này".