Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Khánh trúc nan thư

Có nghĩa là Dù có chặt sạch hết rừng tre làm thẻ thì cũng không thể kể hết tội lỗi. Dùng để ví về tội ác hoặc căn bệnh xã hội trầm trọng.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Cựu Đường Thư – Truyện Lý Mật".

Vào những năm cuối triều nhà Tùy, Tùy Thang Đế Dương Quảng bạo ngược đã phung phí nhiều tiền của vào xây dựng cung điện, liên tiếp phát động chiến tranh, nhân dân bị áp bức thậm tệ không thể nào chịu đựng nổi đã vùng lên khởi nghĩa. Quân Ngõa Cương do Trác Nhượng lãnh đạo là một đạo quân nổi tiếng nhất trong các cuộc khởi nghĩa này, họ dũng cảm thiện chiến, đội ngũ nhanh chóng phát triển đến hơn 100 nghìn người. Sau khi Việt Quốc Công-Dương Huyền đem quân sang đánh nhà Tùy bị thất bại, Lý Mật đã rời quân ngũ đi theo quân Ngõa Cương. Bằng tài trí thông minh của mình, Lý Mật đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của Trác Nhượng và được trao quyền lãnh đạo quân Ngõa Cương.

Sau khi lên nắm quyền, Lý Mật đã viết một bài hịch kêu gọi các đạo nghĩa quân và các quan văn võ triều nhà Tùy cùng tham gia thảo phạt Tùy Thang Vương. Sau khi vạch tội Tùy Thang Vương, bài hịch có đoạn viết: "Dù có chặt hết tre ở Nam sơn để làm thẻ tre, thì cũng không thể nào kể hết tội lỗi của Dương Quảng, dù có dốc cạn biển Đông cũng không thể nào rửa sạch tội ác của hắn ". Bài hịch đã gây ảnh hưởng lớn thời bấy giờ, các nơi đều tới tấp vùng lên hưởng ứng.

Năm Đại nghiệp thứ 14, Tùy Thang Vương bị Vũ Văn Hóa Cập giết chết tại Giang Đô, triều nhà Tùy bị lật đổ.