Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Khánh trúc nam thư

Có nghĩa là chặt hết tre trên núi để làm thẻ thì cũng không thể nào viết hết tội ác và bệnh hoạn của xã hội.

Thành ngữ này có xuất xứ từ Cựu Đường thư, truyện Lý Mật.

Vào thời kỳ cuối triều nhà Tùy, vua Dương Quảng bạo ngược đã bỏ ra nhiều tiền của xây dựng cung điện và phát động chiến tranh, nhân dân các nơi không thể chịu đựng nổi đã liên tiếp vùng lên khởi nghĩa, đạo quân Ngõa Cương do Trác Nhượng lãnh đạo là nổi tiếng nhất trong số này, đội ngũ đã nhanh chóng phát triển đến hơn 100 nghìn người.

Sau khi Việt Quốc Công-Dương Huyền dẫn quân tấn công nhà Tùy bị thất bại, thủ hạ của ông là Lý Mật chạy trốn theo quân Ngõa Cương. Bằng tài trí thông minh của mình, Lý Mật đã nhanh chóng chiếm được lòng tin của Trác Nhượng và cuối cùng trở thành thủ lĩnh quân Ngõa Cương.

Sau khi lên nắm quyền, Lý Mật đã ra một đạo hịch thảo phạt Tùy Thang Vương, mong qua đó liên hợp với các đạo nghĩa quân và thu hút các quan văn võ triều đình, nội dung đạo hịch này đã vạch trần tội lỗi của Tùy Thang Vương, trong có đoạn viết: "Dù có chặt hết tre trên núi Nam làm thẻ viết thì cũng không sao kể hết tội ác của Dương Quảng, dốc cạn biển Đông cũng không thể gột sạch tội lỗi của hắn". Lời hịch kêu gọi các nơi vùng lên khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị nhà Tùy, đã có sức ảnh hưởng lớn thời bấy giờ, các nơi hưởng ứng đã tới tấp nổi dậy.

Đến năm Đại Nghiệp thứ 14, Tùy Thang Vương bị viên tướng cấm quân Vũ Văn Hóa Cập giết chết tại Giang Đô, triều nhà Tùy bị lật đổ.