Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Giá họa vu nhân

(tức gieo tai họa cho người khách)

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử ký – Triệu thế gia.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Phùng Đình tướng quân nước Hàn đang trấn giữ ở Thượng Đảng đã cử người đến nói Hiếu Thành Vương nước Triệu rằng: "Chúng tôi hiện không còn đủ sức giữ được Thượng Đảng, nó sẽ nhanh chóng rơi vào tay nước Tần, nhưng quan và dân Thượng Đảng chỉ muốn quy thuận nước Triệu chứ không muốn lệ thuộc nước Tần, vậy mong đại vương hãy nhanh chóng tiếp quản 17 ngôi thành trì ở Thượng Đảng".

Hiếu Thành Vương vô cùng mừng rỡ bèn lập tức triệu gặp Bình Dương quân Triệu Báo. Triệu Báo đến nghe xong liền trả lời rằng: "Các thánh nhân đều coi của được không là một hiểm họa lớn". Hiếu Thành Vương ngạc nhiên hỏi rằng: "Người ta đã bị cảm hóa bởi ân đức của ta, làm sao lại nói là của được không?"

Triệu Báo đáp: "Nước Tần đang lăm le thôn tính đất đai nước Hàn, họ tin rằng chỉ trong nay mai là sẽ chiếm được Thượng Đảng. Nay nước Hàn sở dĩ không muốm giao Thượng Đảng cho nước Tần mà muốn giao cho ta, cũng là vì nước Tần đã từng hao phí nhiều công sức mà vẫn không sao chiếm được Thượng Đảng. Nay nước Triệu ta bỗng dưng mà được, thì làm sao lại không thể nói là của được không, xin đại vương chớ nên chấp nhận".

Hiếu Thành Vương nghe xong vẫn tỏ ra đáng tiếc nói: "Nay nếu ta huy động hàng triệu quân thì dù nửa năm hay một năm cũng chưa chắc chiếm được một thành trì ở Thượng Đảng, đằng này người ta đã tình nguyện dâng 17 ngôi thành trì cho ta, đây quả là của trời cho".

Sau đó, Hiếu Thành Vương đồng ý chấp nhận đất Thượng Đảng, nên mới dẫn đến cuộc đại chiến giữa hai nước Tần Triệu.