Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Duy mệnh thị tùng

Duy mệnh thị tùng (có nghĩa là tuyệt đối phục tùng).

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tả truyện-Tuyên Công năm thứ 12.

Năm 597 công nguyên, Sở Trang Vương dẫn quân vây đánh nước Trịnh, chỉ ba tháng sau đã chiếm được kinh đô nước Trịnh. Trịnh Tương Công phải cởi trần dắt theo một con cừu ra ngoài đường nghênh đón Sở Trang Vương và nói rằng: "Tôi đã làm trái ý trời không tận sức hầu hạ đại vương, khiến đại vương tức giận phải thân chinh đến nơi khốn khổ này, đây đều là lỗi tại tôi. Sau này tôi nguyện làm theo ý đại vương . Nếu đại vương bắt tôi về Giang Nam hay phát vãng ra vùng ven biển, tôi hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của đại vương. Nếu đại vương muốn tiêu diệt nước Trịnh, đem đất đai chia cắt cho các nước chư hầu, hay lấy con gái nước Trịnh làm tỳ thiếp thì tôi đều xin làm theo ý đại vương. Nhưng nếu đại vương còn có lòng nghĩ đến mối giao hảo giữa hai nước xưa kia, mà tha thứ cho nước Trịnh, khiến nước Trịnh và các nước khác đều phục tùng đại vương thì quả là một ân huệ to lớn đối với nước Trịnh, vậy mong đại vương phán quyết".

Sở Trang Vương nghe những lời nói đáng thương này của Trịnh Tương Công bèn ôn tồn nói rằng: "Vua một nước đã bày tỏ thuần phục thì chắc chắn sẽ được dân chúng tín nhiệm". Sở Trang Vương đã nhận lời xin cầu hòa của Trịnh Tương Công, đồng thời kết mối bang giao với nước Trịnh.