Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Cường nỏ chi mạt

Ý của câu thành ngữ này là chỉ mũi tên bắn ra hết tầm bay bị rơi xuống.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Hàn Trường Nho liệt truyện".

Hàn An Quốc nguyên là Trung Đại Phu của Lương vương Lưu Vũ thời Tây Hán, có công trong việc bình định cuộc nổi loạn của bảy nước Ngô Sở. Nhưng về sau do phạm tội bị cách chức về quê.

Sau khi Hán Võ Đế lên ngôi vua, Hàn An Quốc đã đút lót thái úy Điền Phân để được giữ chức đô úy Bắc Địa, sau được thăng làm Tư Mã Nông. Ít lâu sau, Hàn An Quốc giúp Hán Võ Đế bình định phiến loạn, ông lại được thăng làm Ngự Sử Đại Phu.

Bấy giờ, nhà Hán và Hung Nô mâu thuẫn sâu sắc, giữa hai bên thường xuyên xảy ra chiến tranh. Một hôm, Hung Nô đột nhiên cử sứ giả đến cầu hòa. Hán Võ Đế chưa biết thực hư ra sao bèn triệu tập các đại thần lại thương nghị. Đại thần Vương Khôi phản đối nghị hòa và chủ trương dùng vũ lực đối với Hung Nô. Còn Hàn An Quốc thì phản đối và nói rằng: "Hung Nô binh lực lớn mạnh lại xuất quỷ nhập thần, ta từ xa đến còn chưa nắm vững tình hình thì dễ bị thất bại. Đây chẳng khác nào một mũi tên đã bay hết tầm, ngay đến mảnh lụa mỏng cũng không thể xuyên thủng, như luồng gió bay đến đoạn cuối, ngay đến chiếc lông vũ cũng thổi không bay. Nếu giao chiến với Hung Nô thì thật là không sáng suốt. Theo tôi nên nghị hòa là hơn". Mọi người tới tấp bày tỏ tán thành, Hán Võ Đế cũng phải nghe theo.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về sức lực suy kiệt, không còn làm được việc gì.