Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Bì vu bôn mệnh

Chữ " Bì" ở đây là chỉ mệt mỏi, còn "Bôn mệnh" là chỉ phụng mệnh ra đi.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tả truyện, Thành công thất niên".

Thời Xuân Thu, Vu Thần, Tử Trọng và Tử Phản đều là đại thần của nước Sở, nhưng Vu Thần do có mâu thuẫn với Tử Trọng và Tử Phản nên phải trốn sang nước Tấn.

Sau khi Sở Trang Vương mất, Sở Cộng Vương lên kế vị thì Vu Thần được cử làm Đại phu nước Tấn. Nhằm báo thù riêng, Tử Trọng và Tử Phản đã giết hết gia tộc và phân chia tài sản của nhà Vu Thần. Vu Thần nhận được tin này vô cùng tức giận và thề quyết trả thù. Ông viết một bức thư cho hai người rằng: "Hai đứa chúng bay là kẻ hèn mọi xấu xa nhất, xui vua giết hại nhiều người vô tội, lòng dạ thật vô cùng hiểm độc. Ta thề sẽ làm cho tụi bay phải bôn ba mệt nhọc cho đến chết "

Nhằm thực hiện ý đồ này , Vu Thần đã dẫn quân sang nước Ngô, giúp nước Ngô huấn luyện binh sĩ, chế tạo chiến xa và cung tên, dưới sự đào tạo của ông, nước Ngô dần dần trở nên lớn mạnh. Sau đó ông lại tuyên truyền vận động dân nước Ngô chống lại nước Sở, khiến vua nước Ngô không ngừng xuất binh sang quấy nhiễu vùng biên giới nước Sở. Do đó tin cấp báo từ biên ải không ngừng truyền về đô thành nước Sở.

Vua Sở mỗi khi nhận được tin cấp báo đều cử Tử Trọng và Tử Phản dẫn quân đi cứu viện, khiến họ vừa mới dẹp yên xong một cuộc chiến còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì lại phải lên đường đi dẹp một cuộc chiến khác. Chỉ trong một năm mà hai người đã phải dẫn quân đi lại đến bảy lần, mệt đến không còn hơi sức. Vu Thần cuối cùng đã thực hiện được ý đồ của mình.

Hiện nay người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ ngày để chỉ hiện tượng  làm việc quá bận rộn, không thể nào ứng phó kịp.