Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Bình dị cận nhân

Ý của câu thành ngữ này vốn chỉ chính sách hòa dịu dễ thi hành. Nay thường dùng để chỉ người có thái độ khiêm tốn, hòa nhã và dễ gần gũi.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia".

Chu Công em trai Chu Vũ Vương là người từng giúp anh lật đổ triều nhà Thương và có công trong việc thành lập vương triều Tây Chu, nên được Chu Vũ Vương phong làm Lỗ Công cai quản Khúc Phụ, nhưng ông không đi Khúc Phụ, mà sai người con cả là Bá Cầm nhận phong hiệu Lỗ Công sang cai quản Khúc Phụ. Còn mình thì ở lại kinh đô tiếp tục phò tá Chu Vũ Vương

Bá Cầm đến Khúc Phụ được ba năm mới về kinh đô báo cáo với nhà vua về tình hình thi hành chính sách ở địa phương. Chu Vũ Vương tỏ ra không vừa ý mới hỏi rằng : "Tại sao ông lại báo cáo muộn như vậy ?". Bá Cầm nói: "Muốn thay đổi phong tục tập quán và đổi mới lễ pháp ở địa phương, thì phải mất khoảng ba năm mới có hiệu quả, cho nên tôi mới báo cáo muộn như vậy".

Trước đó có Khương Thượng là người từng phò tá Văn Vương và Vũ Vương, được Chu Vũ Vương phong ở Tề Địa, ông ta chỉ trong 5 tháng đã về báo cáo với Chu Vũ Vương về tình hình thi hành chính sách ở địa phương. Lúc đó, Chu Công rất ngạc nhiên mới hỏi ông làm sao lại có thể báo cáo nhanh đến như vậy. Khương Thượng trả lời rằng : "Vì tôi đã đơn giản hóa quan hệ vua tôi, mọi việc đều làm theo tục lệ địa phương nên mới nhanh như vậy".

Do đó, sau khi nghe xong báo cáo của Bá Cầm, Chu Công liền nói rằng: "Chính sách thì phải đơn giản và dễ hiểu thì dân chúng mới tin phục, bằng không thì dân chúng khó mà chấp nhận ".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ người có thái độ khiêm tốn hòa nhã, dễ gần gũi.