Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Nghề của mẹ

Mẹ tôi làm ngề bán cá .


 


Mùa nước nổi mẹ bán cá linh. Cá linh đưa lên bờ mau chết. Nên xuống bến mua cá song. Mẹ phải chạy rao bán khắp xóm. Có lần mẹ đội thau cá đứng trước cổng trường tiểu hoc nơi tôi học. Ở ngoài rào, mẹ ngoác tôi đến, cốt đưa cho gói sôi, cái bánh …Mấy năm học xa, tôi không cho ai biết mẹ làm ngề bán cá. Nay về, giữa mênh mông đồng nước quê mình, tự thấy chưa bao giờ tròn chữ hiếu với mẹ .