Sách » Thể loại khác » Truyện ngắn 100 chữ

Ba nuôi

Ba tôi có tật, hễ được ai lớn tuổi giúp, ba tôi đều nhận làm ba nuôi.


 


   Má tôi cằn nhằn: "Ai ông cũng gọi là ba, kỳ quá!". ba cười xoà: Ngày anh sinh ra, ba đã mất, nên thèm gọi tiếng ba lắm!". Má ngậm ngùi buồn hiu.

  Thế mà nhiều khi ba rầy, tôi giận, suốt tuần khômg thèm gọi tiếng ‘"ba".