Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Truyện Kiều

3241 - 3254


câu 3235 đến 3250


    Ngẫm hay muôn sự tại trời,
    Trời kia đã bắt làm người có thân.
    Bắt phong trần phải phong trần,
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
    3245. Có đâu thiên vị người nào,
    Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
    Có tài mà cậy chi tài,
    Chữ tài liền với chữ tai một vần.
    Đã mang lấy nghiệp vào thân,
    3250. Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.câu 3251 đến 3254


    Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
    Lời quê chắp nhặt dông dài,
    Mua vui cũng được một vài trống canh.