Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Quyết chiến Huyền Võ môn

Đường cao tổ Lý Uyên có bốn người con trai, con thứ ba Lý Huyền Bá mất sớm, còn lại con cả Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế Dân, con thứ tư Lý Nguyên Cát. Lý Uyên lập Kiến Thành làm Thái tử, Thế Dân làm Tần vương, còn Nguyên Cát làm Tề vương. Tần vương Lý Thế Dân là một người dũng cảm, mưu trí, chiến công hiển hách, lại được nhiều nhân tài giúp sức, văn có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, võ có các dũng tướng Uất Trì Kính Đức, Tần Thúc Bảo v v. Khiến Thái tử Kiến Thành lo lắng cậu em này sẽ uy hiếp đến ngôi vị của mình, nên đã vào hùa với Nguyên Cát cùng bài xích Lý Thế Dân.

Hai người tìm cách biếu tiền của mua chuộc các ái phi của Đường Cao Tổ, riêng có Lý Thế Dân thì không làm như vậy. Sau khi Lý Thế Dân chiếm được Đông Đô, các quý phi đến đòi lấy các báu vật trong cung triều nhà Tùy và xin cho thân thích của mình ra làm quan, nhưng đều bị Lý Thế Dân từ chối. Do đó, họ thường nói xấu Lý Thế Dân và tâng bốc Thái tử trước mặt Đường Cao Tổ.

Nhà vua nghe theo rồi dần dần xa lánh Lý Thế Dân. Năm 624 công nguyên, tổng quản Khánh Châu- Dương Văn Can làm phản, việc này có dính líu với thái tử Lý Kiến Thành. Lý Uyên ra lệnh cho Lý Thế Dân đi dẹp loạn, và hứa sau khi dẹp xong sẽ lập Lý Thế Dân lên làm Thái tử, nhưng sau đó Lý Uyên lại nuốt lời hứa, nên càng khoét sâu thêm sự mâu thuẫn giữa các con.

Vào một buổi tối, Thái tử mời Lý Thế Dân sang nhà uống rượu, rồi bỏ thuốc độc vào rượu, Lý Thế Dân bị ngộ độc, nhưng may được Hoài An Vương Lý Thần Thông nhanh chóng đem về Tần Vương phủ cứu mới thoát chết. Hai anh em Thái tử thấy hỏng keo này lại bày keo khác, họ bày kế mua chuộc các dũng tướng của Lý Thế Dân, đã viết một lá thư và đem tặng một xe vàng cho Uất Trì Kính Đức, nhưng bị Uất Trì Kính Đức từ chối. Hai anh em vẫn không cam tâm, dưới sự nâng đỡ của Lý Uyên, họ tìm cách điều Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối ra khỏi Tần Vương phủ, để làm suy giảm vây cánh của Lý Thế Dân.

Bấy giờ quân Đột Quyết đang đánh xuống miền nam, Thái tử xin cho Lý Nguyên Cát thay Lý Thế Dân dẫn quân bắc phạt, đồng thời điều đại tướng Uất Trì Kính Đức, Tần Thúc Bảo, cùng tinh binh của Lý Thế Dân giao cho Lý Nguyên Cát chỉ huy, rồi đợi khi đoàn quân lên đường thì ngấm ngầm thủ tiêu Lý Thế Dân. Một quan chức của Lý Kiến Thành biết được mưu mô này vội phi báo với Lý Thế Dân, Lý Thế Dân bèn quyết định hạ thủ trước để trừ hậu hoạn.

Lý Thế Dân trước tiên đem việc này nói với vua cha, đồng thời tố cáo việc Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát gây dâm loạn trong cung. Lý Uyên liền ra lệnh cho ba anh em cùng vào cung để chất vấn. Lý Thế Dân dẫn Uất Trì Kính Đức cùng nhiều người khác đến mai phục trong Huyền Võ Môn, đồng thời ra lệnh cho Cao Sĩ Liêm thả hết tù nhân ra giúp sức. Lý Thế Dân vốn đã mua chuộc được tướng canh cửa Huyền Võ Môn của Lý Kiến Thành. Khi Lý Kiến Thành đến nơi thấy là người của mình mới dám vào triều.

Giữa lúc này thấy Lý Thế Dân cưỡi ngựa xông tới, hai bên xảy ra trận kịch chiến, Lý Kiến Thành bị Lý Thế Dân bắn chết lăn xuống đất. Lý Nguyên Cát cũng bị Uất Trì Kính Đức bắn chết. Sự việc xảy ra tại Huyền Võ Môn nhanh chóng truyền đến Đông Cung và Tề Vương phủ. Các võ tướng Bành Lập, Tiết Vạn Triệt, Tạ Thúc Phương v v vội vàng dẫn tinh binh đến cứu ứng, nhưng họ không sao đánh chiếm được Huyền Võ Môn, liền quay sang tấn công Tần Vương phủ. Uất Trì Kính Đức vội cắt thủ cấp của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đem sang treo trước Tần Vương phủ, những người ở Đông Cung và Tề Vương phủ nhìn thấy vậy đều kéo nhau bỏ chạy.

Sau đó, Uất Trì Kính Đức vào cung gặp vua nói rằng: "Thái Tử và Tề Vương gây phiến loạn, nên đều bị Tần Vương trừng trị, vì Tần Vương sợ kinh động bệ hạ, nên sai thần đến hộ giá". Lý Uyên chẳng còn biết nói sao, bèn giao các tướng cho Lý Thế Dân chỉ huy, và lập Lý Thế Dân làm Thái Tử. Tháng 8, Lý Uyên thoái vị, Lý Thế Dân lên ngôi(Tức Đường Thái Tông).