Sách » Lịch Sử » Truyện kể danh nhân lịch sử Trung Quốc

Đổng Trác chuyên quyền

Sau cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, vương triều Đông Hán nghiên ngả như muốn sụp đổ, cường hào địa phương và thủ lĩnh các châu quận mượn danh nghĩa chấn áp cuộc khởi nghĩa, liền thừa cơ chiêu mộ binh mã, mỗi người hùng cứ một phương, đã trở thành từng đạo quân phiệt lớn nhỏ, giữa họ lại thường xảy ra chiến tranh liên miên, mà sự cọ sát giữa đám hoạn quan và ngoại thích trong cung đình cũng càng thêm gay gắt. Năm 189 công nguyên, Hán Linh Đế bị bệnh qua đời, thiếu đế Lưu Biện dưới sự nâng đỡ của người cậu là đại tướng quân Hà Tiến lên nối ngôi. Hoạn quan Kiển Thạc cùng một số người khác thấy thế lực của ngoại thích, mà đại diện là Hà Tiến ngày một lớn mạnh, đã tạo thành một mối uy hiếp to lớn, nên đã bày kế diệt trừ Hà Tiến, nhưng chẳng may kế hoạch bị bại lộ, Kiển Thạc bị Hà Tiến giết chết, các hoạn quan khác hoảng sợ phải đến cầu cứu với Hà Thái Hậu em gái của Hà Tiến.

Hà Thái Hậu là người rất tin dùng hoạn quan, nên bà đã ngăn cản hành động chu diệt hoạn quan của Hà Tiến. Ít lâu sau, Hà Tiến làm theo chủ trương của trung quân hiệu úy Viên Thiệu, triệu tập các đạo binh mã vào kinh, bức ép Hà Thái Hậu đồng ý diệt trừ hoạn quan, nhưng không ngờ hoạn quan Đoàn Oa biết được việc này, bèn lừa Hà Tiến vào cung rồi sát hại. Viên Thiệu được tin, bèn cùng Tào Tháo và các anh em của Viên Thuật kéo vào cung giết hơn 3 nghìn hoạn quan, duy có hoạn quan Trương Nhượng trốn thoát, còn thiếu đế và Trần Lưu Vương thì biệt tăm tích.

Quân phiệt Lương Châu- Đổng Trác là một người lòng đầy dã tâm, vốn muốn tiếm quyền đoạt ngôi trong khi nước nhà đang cơn nhiễu loạn. Bấy giờ hắn đang vây đánh quân khởi nghĩa, khi nhận được giấy mời của Hà Tiến thì vô cùng mừng rỡ, liền cấp tốc phóng ngựa vào kinh, trên đường đi tình cờ cứu được thiếu đế và Trần Lưu Vương.

Sau khi vào kinh thành, đoàn quân Kinh Châu do Đổng Trác lãnh đạo là một lực lượng hỗn hợp gồm cường hào các dân tộc Hán, Khương và Hồ, chúng rất hung bạo và tàn ác, khiến dân chúng Lạc Dương phải chịu biết bao khổ nhục. Đổng Trác lại thu biên quân đội của Hà Tiến, kiển soát kinh thành, rồi bàn với các đại thần việc phế bỏ thiếu đế để lập vua mới, nhưng bị thứ sử Bính Châu- Đinh Nguyên cực lực phản đối. Trong lúc Đổng Trác tức tối toan chém chết Đinh Nguyên, thì mưu sĩ Lý Nho chợt nhìn thấy đằng sau Đinh Nguyên có một người tay cầm họa kích đang đăm đe nhìn Đổng Trác, khí thế thật oai phong lẫn liệt, bèn vội vàng ngăn Đồng Trác lại. Sau mới biết người đó là con nuôi của Đinh Nguyên tên là Lã Bố, có sức địch muôn người. Đổng Trác dò biết Lý Túc là người đồng hương với Lã Bố, bèn sai hắn đem một con ngựa xích thố và 2 nghìn lạng vàng sang mua chuộc Lã Bố. Lã Bố quả nhiên được lợi quên nghĩa, đã giết chết Đinh Nguyên rồi sang làm nghĩa tử của Đổng Trác.

Đổng Trác được Lã Bố thì càng thêm hoành hành ngang ngược, hắn đến nói với Viên Thiệu muốn lập Trần Lưu vương lên làm hoàng đế, thì Viên Thiệu khuyên rằng: "Làm như vậy không được, thiếu đế là con cả của tiên đế, lên ngôi là hợp với lẽ phải, hơn nữa lại chẳng có sai lầm gì, làm sao lại có thể phế bỏ được, trước mắt ta nên ra sức giúp đỡ để trị loạn yên dân, bằng không tất xảy ra loạn lớn, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng". Đổng Trác bị cụt hứng, liền rút kiếm ra đe dọa, nhưng Viên Thiệu cũng chẳng phải là hạng vừa, liền mắng trả rằng: "Ông đừng có tưởng ta đây là đồ nhát gam, chẳng lẽ thiên hạ này là của họ Đổng ư ? Ai dám hỗn láo thì ta đây xin tiếp tới cùng". Viên Thiệu nói xong liền bỏ đi, nhưng vì sợ Đổng Trác trả thù, nên ngay hôm đó dẫn quân bản bộ đi sang Dự Châu, còn em họ là Viên Thuật cũng dẫn quân về Nam Dương.

Đổng Trác thấy hai người đã bỏ đi thì càng thêm ngông cuồng hơn, hắn triệu tập quần thần rồi tuyên bố thiếu đế thoái vị, cải phong Hoằng Nông Vương, lập Trần Lưu Vương- Lưu Hiệp làm vua. Còn mình tự phong làm thái úy, thừa tướng, nắm quyền quân sự nhà nước. Ít lâu sau lại sai người giết chết thiếu đế và Hà Thái Hậu.

Đổng Trác cậy quyền làm đủ mọi việc xấu. Vào một ngày hội tháng hai, Đổng Trác dẫn quân ra ngoài săn bắn, thì gặp một đoàn người đông chật cả lối đi, hắn tức giận bèn ra lệnh giết hết đám đàn ông, còn đàn bà con gái thì bắt cả lên xe, điều càng vô nhân đạo hơn là hắn ra lệnh chặt đầu những người đã chết treo trên càng xe, rồi nói là đoàn quân thắng trận trở về..

Phiêu kỵ hiệu úy Tào Tháo thấy Đổng Trác không được lòng người, bèn tụ tập mấy trăm nghìn quân mã, tiến cử Viên Thiệu làm bang chủ cùng tiến vào Lạc Dương.

Đổng Trác hoảng sợ liền ra lệnh đốt bỏ thành Lạc Dương rồi rời đô về Tràng An.