Sách » Tôn Giáo » Truyện cười tôn giáo

Mùa đông dưới hỏa ngục

Có 2 anh bạn chơi rất thân và thế hứa với nhau rằng, hễ ai chết trước thì hiện về cho người kia biết mình ở đâu. Vào mùa đông nọ, anh A bị đụng xe chết và hiện về với anh B như lời hứa. Anh B thấy bạn mình hiện về sợ vừa tò mò hỏi:
- Mày đang ở đâu đó?
Anh A đáp:
- Thì ở dưới hỏa ngục chứ ở đâu nữa?
Anh B ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Tao tưởng hỏa ngục nóng lắm chứ, sao mày lại lạnh run lầm cập thế kia?
Anh A trả lời:
- Trời ơi, dưới hỏa ngục đông như kiến, chỗ nào gần lửa họ bu lại sưởi ấm, tao chẳng làm sao chen chân vào gần được nên lạnh cóng.
Anh B: