Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Tuyển gấp vào

Tuyển gấp vào

Tại một cơ quan hành chính, Giám đốc gọi trưởng phòng lên bảo:

- Các quyết định đã chính thức rồi. Bộ ra thông báo vì lý do kinh tế phòng anh phải thải hồi ít nhất là mười người.

- Nhưng tôi chỉ có sáu nhân viên dưới quyền mình.

- Trong trường hợp đó, anh phải đi tuyển gấp thêm bốn nhân viên nữa.