Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Rượu

Rượu

Khách hàng hỏi người bán:

- Rượu tắc kè ngâm bằng gì thế?

- Bằng tắc kè.

- Rượu rắn?

- Ngâm bằng rắn.

- Rượu sâm?

- Thì đương nhiên ngâm sâm rồi.

- Vậy rượu Na-pô-lê-ông?

- !!!