Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Khó hơn nhiều chứ

Khó hơn nhiều chứ

Một bác sĩ nổi tiếng phản đối người chủ cửa hiệu chữa xe ô tô vì đã lấy tiền công chữa xe ô tô của mình quá đắt. Ông ta than thở:

- Tất cả chỉ làm có vài giờ! Tại sao ông trả cho người gíúp việc của ông mức lương cao hơn ở chỗ chúng tôi?

Người chủ cửa hiệu chữa xe ô tô trả lời:

- Ông thấy đấy, các ông chỉ chữa có một mẫu từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, còn chúng tôi thì phải nghiên cứu tất cả các mẫu.