Sách » Việt Nam » Trò chơi dân gian

Thìa la thìa lảy

Là trò chơi luyện tập sự nhịp nhàng. Giống như trò tập tầm vông, song bài ca lại là bài vè Con gái hư - chê tật xấu của các cô gái lười:

Thìa la thìa lảy,
Con gái bảy "tài"
Ngồi lê là một,
Dựa cột là hai.
Thày lay là ba

Ăn quả là bốn
Trốn việc là năm
Hay nằm là sáu
Láu táu là bảy
...............