Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Tệ nạn hành chính quan liêu

 

CẬN (TP.HCM)

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

TTC