Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Siêu bói

 

Ý: LAN HƯƠNG
Tranh: LÊ PHƯƠNG