Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Vương quốc ngàn năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?


Câu hỏi: Vương quốc ngàn năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?

Trả lời:
Vương quốc ngàn năm là tựa đề được đặt cho ngàn năm trị vì của Chúa cứu thế Giê Su trên đất. Một số người tìm cách giải thích ngàn năm theo cách ẩn dụ. Một số hiểu ngàn năm đơn thuần như là một cách tượng trưng của lối nói "thời điểm của một thời gian dài." không phải theo nghĩa đen, sự trị vì của Chúa cứu thế Giê Su trên trái đất. Tuy nhiên, sáu lần trong Khải Huyền 20:2-7, vương quốc ngàn năm được nói cụ thể là 1.000 năm dài. Nếu Đức Chúa Trời muốn nói "một thời gian dài" Ngài có thể dễ dàng làm như vậy mà không cần liên tục nhắc đến rõ ràng khung thời gian chính xác.

Kinh Thánh nói với chúng ta khi Chúa cứu thế trở lại trái đất Ngài sẽ thực hiện chính Ngài làm vua ở Jerusalem, ngồi trên ngai vàng của Đa Vít (Lu-ca 1:32-33). Các giao ước vô điều kiện đòi hỏi nghĩa đen, sự trở lại trong hình thể của Chúa cứu thế để thành lập vương quốc. Giao ước Áp-ra-ham đã hứa cho Israel một vùng đất, người nối dõi, một nhà cai trị, và phước lành thuộc linh (Sáng thế ký 12:1-3). Giao ước Palestine đã hứa cho Israel phục hồi đất và chiếm hữu đất (Phục truyền 30:1-10). Giao ước Đa Vít đã hứa cho Israel được tha thứ, theo phương tiện đó quốc gia có thể được phước lành. (Giê-rê-mi 31:31-34).

Trong lần trở lại thứ hai, các giao ước này sẽ được ứng nghiệm khi Israel tái tập hợp từ các quốc gia (Ma-thi-ơ 24:31), thay đổi (Xa-cha-ri 12:10-14), và phục hồi lảnh thổ dưới sự cai trị của Đấng Mê Si, Đấng cứu thế Giê Su. Kinh Thánh nói về điều kiện trong thiên niên kỷ là một môi trường hoàn hảo về thể chất và tâm tinh. Nó sẽ là một thời kỳ bình an (Mi-chê 4:2-4; Ê sai 32:17-18), vui mừng (Ê sai 61:7,10), sung túc (Ê sai 40:1-2), và không có đói nghèo hay bệnh tật (A mốt 9:13-15; Giô ên 2:28-29). Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng chỉ các tín hữu sẽ vào vương quốc ngàn năm. Bởi vì đây là thời gian của sự công bình hoàn toàn (Ma-thi-ơ 25:37; Thi thiên 24:3-4), Vâng lời (Giê-rê-mi 31:33), thánh thiện (Ê sai 35:8), sự thật (Ê sai 65:16), và đầy dẫy Thánh Linh (Giô ên 2:28-29). Chúa cứu thế sẽ cai trị như vua (Ê sai 9:3-7; 11:1-10), với Đa Vít như nhiếp chính (Giê-rê-mi 33:15-21; A mốt 9:11). Những quý tộc và các nhà cai trị cũng sẽ cai trị (Ê sai 32:1; Ma-thi-ơ 19:28), và Jerusalem sẽ là trung tâm chính trị của thế giới (Xa-cha-ri 8:3).

Khải Huyền 20:2-7 cho khoảng thời gian chính xác của vương quốc ngàn năm. Mặc dù không có những câu Kinh thánh này, có vô số những người khác chỉ ra một triều đại của Đấng Mê Si trên trái đất theo nghĩa đen. Việc ứng nghiệm nhiều giao ước cùng lời hứa của Đức Chúa Trời dựa trên nghĩa đen về vương quốc trên đất trong tương lai. Không có cơ sở căn bản để từ chối việc giải thích vương quốc ngàn năm và thời gian của nó là 1.000 năm theo nghĩa đen.