Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?


Câu hỏi: Thiên Chúa còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?

Trả lời:
Kinh Thánh ghi lại Chúa nói cho con người nghe rõ nhiều lần (Xuất Ê-díp-tô ký 3:14; Giô-suê 1:1; Quan xét 6:18; I Sa-mu-ên 3:11; II Sa-mu-ên 2:1; Gióp 40:1; Ê-sai 7:3; Giê-rê-mi 1:7; Công vụ 8:26; 9:15 - đây chỉ là một ít điển hình). Không có lý do trong Kinh Thánh tại sao Chúa không thể hoặc không muốn nói chuyện cho con người nghe rõ ngày hôm nay. Với hàng trăm lần Kinh Thánh ghi lại Chúa nói, chúng ta phải nhớ rằng điều ấy xảy ra trong quá trình hơn 4.000 năm lịch sử nhân loại. Thiên Chúa nói cho con người nghe rõ là một ngoại lệ, không phải là quy luật. Ngay cả trong trường hợp Kinh Thánh ghi lại trường hợp của Thiên Chúa nói, nó không phải luôn luôn nghe rõ dù đó là một âm thanh của giọng nói, một tiếng nói trong lòng, hay ấn tượng của tâm thần.

Thiên Chúa không nói chuyện trực tiếp với con người ngày hôm nay. Trước hết, Thiên Chúa nói với chúng ta qua lời của Ngài ( II Ti-mô-thê 3:16-17). Ê-sai 55:11 nói với chúng ta "thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó." Kinh Thánh ghi chép lời của Thiên Chúa tất cả những gì chúng ta cần biết để được cứu và sống cuộc sống Cơ Đốc nhân. II Phi-e-rơ 1:3 tuyên bố, "Quyền phép Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta”

Thứ hai, Thiên Chúa nói qua các ấn tượng, các sự kiện, và những suy nghĩ. Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta phân biệt điều phải tránh điều sai qua lương tâm của chúng ta (I Ti-mô-thê 1:5; I Phi-e-rơ 3:16). Thiên Chúa ở trong tiến trình làm tâm trí của chúng ta phù hợp để suy nghĩ đến ý muốn Ngài (Rô Ma 12:2). Thiên Chúa cho phép những sự kiện xảy ra trong đời sống của chúng ta để trực tiếp nói với chúng ta, thay đổi chúng ta, và giúp chúng ta phát triển đời sống tâm linh (Gia-cơ 1:2-5; Hê-bơ-rơ 12:5-11). I Phi-e-rơ 1:6-7 nhắc chúng ta, "Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra. "

Cuối cùng, đôi khi Thiên Chúa có thể nói cho con người nghe rõ. Thật đáng nghi ngờ, ý nghĩ rằng điều này xảy ra thường xuyên như một số người công bố đã được nghe. Một lần nữa, ngay cả trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói cho con người nghe rõ là ngoại lệ, không phải bình thường. Nếu bất cứ ai cho rằng Thiên Chúa đã nói với họ, hãy luôn luôn so sánh với những gì họ nói với những gì Kinh Thánh nói. Nếu Thiên Chúa đã nói hôm nay, lời nói của Ngài phải phù hợp hoàn toàn với những gì Ngài đã nói trong Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17). Thiên Chúa không mâu thuẫn với chính Ngài.