Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều xấu xảy ra cho những người tốt?


Câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều xấu xảy ra cho những người tốt?

Trả lời:
Đây là một trong những câu hỏi khó nhất trong tất cả các vấn đề thần học. Thiên Chúa là vĩnh cửu, vô hạn, toàn tri, toàn tại, và toàn năng. Tại sao con người không có các yếu tố (vĩnh cửu, vô hạn, toàn tri, toàn tại, và toàn năng) lại mong đợi được hiểu hoàn toàn về đường lối của Đức Chúa Trời? Sách Gióp liên quan đến vấn đề này. Thiên Chúa đã cho phép Satan làm tất cả những gì nó muốn đối với Gióp trừ việc giết ông. Phản ứng của Gióp là gì? "Dẫu Chúa giết tôi, tôi vẫn trông cậy Ngài" (Gióp 13:15). "Đức Giê Hô Va đã ban cho, Đức Giê Hô Va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê Hô Va" (Gióp 1:21). Gióp không hiểu tại sao Thiên Chúa đã cho phép những điều Ngài đã làm, nhưng ông biết Chúa là tốt và do đó tiếp tục tin cậy vào Ngài. Cuối cùng, đó là cách phản ứng tốt của chúng ta nên làm.

Tại sao những điều xấu xảy ra cho người tốt? Câu trả lời của Kinh Thánh là không có người nào "tốt" cả. Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng cho chúng ta biết tất cả loài người bởi di truyền tội và đều bị nhiễm tội lỗi (Truyền đạo 7:20; Rôma 6:23; 1 Giăng 1:8). Rô Ma 3:10-18 không thể rõ ràng hơn về sự phi tồn tại của người"tốt": "Như có chép rằng:

Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mả mở ra; Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn, Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.

Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó." Tại mỗi thời điểm từng con người trên hành tinh này đáng bị ném vào địa ngục. Mỗi giây chúng ta sống chỉ bởi ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngay cả những đau khổ khủng khiếp nhất mà chúng ta gặp phải trên đất này vẫn là ơn thương xót so với những gì chúng ta đáng ở trong hồ lửa nơi hoả ngục đời đời.

Tốt hơn chúng ta nên hỏi "Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều tốt xảy đến với những người xấu?" Rô-ma 5:8 công bố, "Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết." Mặc dù kẻ dữ, cái ác xấu xa, bản chất tội lỗi của con người tồn tại trên thế giới này, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi chịu sự hình phạt thay cho tội lỗi của chúng ta. (Rô Ma 6:23). Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê Su làm Cứu Chúa của chúng ta (Giăng 3:16; Rô Ma 10:9), chúng ta sẽ được tha thứ và được hứa cho một nơi ở đời đời trên Thiên đàng (Rô Ma 8:1). Đáng lẽ chúng ta phải ở nơi hoả ngục nhưng chúng ta được ban cho sự sống đời đời trong thiên đàng nếu chúng ta đến với Chúa Giê Su bằng đức tin.

Đúng vậy đôi khi những điều xấu xảy ra cho những người có vẻ không đáng bị như thế. Nhưng Đức Chúa Trời cho phép những điều ấy xảy ra vì những lý do của Ngài, chúng ta có thể hiểu hoặc không hiểu chúng. Tuy nhiên trên tất cả, chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa là tốt, công bình, yêu thương, và nhân từ. Thường thì những điều xảy đến cho chúng ta đơn giản là khó hiểu. Tuy nhiên, thay vì nghi ngờ lòng tốt của Thiên Chúa, phản ứng của chúng ta nên làm là tin cậy nơi Ngài. "Tin cậy nơi Chúa bằng tất cả tấm lòng của bạn và đừng dựa vào sự hiểu biết của riêng bạn; tận dụng mọi cách để nhận biết Chúa Ngài sẽ hướng dẫn đường lối bạn ngay thẳng" (Châm ngôn 3:5-6).