Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Tại sao đi nhóm nhà thờ quan trọng?


Câu hỏi: Tại sao đi nhóm nhà thờ quan trọng?

Trả lời:
Kinh Thánh nói chúng ta cần đi nhóm nhà thờ để chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa chung với các tín hữu khác và được nghe giảng dạy lời của Ngài để được lớn lên phần tâm linh của chúng ta (Công vụ 2:42; Hê-bơ-rơ 10:25). Nhà thờ là nơi mà các tín hữu có thể yêu thương lẫn nhau (I Giăng 4:12), khích lệ lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 3:13), "thúc đẩy" lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 10:24), phục vụ lẫn nhau (Ga-la-ti 5:13), hướng dẫn cho nhau (Rô 15:14), danh dự với nhau (Rô-ma 12:10), có lòng tốt và thương xót với nhau (Ê-phê-sô 4:32).

Khi một người tin Chúa Giê Su Christ để được cứu rỗi, người ấy được làm một thành viên của cơ thể Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:27). Để cho một cơ thể Hội Thánh hoạt động tốt tất cả các bộ phận cơ thể của nó cần phải hiện diện (I Cô-rinh-tô 12:14-20). Tương tự như vậy một tín hữu sẽ không bao giờ đạt được trưởng thành tâm linh trọn vẹn mà không cần sự hỗ trợ và khuyến khích của các tín hữu khác (I Cô-rinh-tô 12:21-26). Vì những những lý do này, đi nhóm nhà thờ, tham dự và giữ thông công thường xuyên là diện mạo của cuộc sống tín hữu. Đi nhóm nhà thờ hàng tuần không phải là tình cảm bắt buộc cho các tín hữu, nhưng những người thuộc về Chúa Giê Su cần phải có lòng mong ước thờ phượng Đức Chúa Trời, nhận lời Ngài và thông công với các tín hữu khác.