Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?


Câu hỏi: Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?

Trả lời:
Chúng ta nên đọc và nghiên cứu Kinh Thánh vì là lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Kinh Thánh theo nghĩa đen là "Sự hà hơi của Đức Chúa Trời" (II Ti-mô-thê 3:16). Nói cách khác, nó là lời của Thiên Chúa rất cần cho chúng ta. Có rất nhiều câu hỏi mà các triết gia đã hỏi Thiên Chúa trả lời cho chúng ta trong Kinh Thánh. Mục đích đời sống là gì? Tôi đến từ đâu? Có cuộc sống sau khi chết không? Làm thế nào tôi đến được Thiên đàng? Tại sao thế giới đầy dẫy điều ác? Tại sao tôi đấu tranh để làm việc tốt? Ngoài các câu hỏi "lớn" này, Thánh Kinh cho nhiều lời khuyên thiết thực trong các lĩnh vực như: Làm gì để tìm một bạn đời? Làm sao có một cuộc hôn nhân thành công? Làm thế nào tôi có thể là một người bạn tốt? Làm thế nào tôi có thể là cha mẹ tốt? Thành công là gì và làm thế nào để đạt được nó? Làm thế nào tôi có thể thay đổi? Điều gì thực sự là những vấn đề trong cuộc sống? Làm thế nào tôi sống mà không nhìn lại hối tiếc? Làm thế nào tôi có thể xử lý các trường hợp bất công và chiến thắng các điều xấu của cuộc sống?

Chúng ta nên đọc và nghiên cứu Kinh Thánh vì Kinh Thánh là hoàn toàn đáng tin cậy và không có lỗi. Kinh Thánh là sách duy nhất trong các sách gọi là "thánh" trong sách này không chỉ đơn thuần cho việc giảng dạy đạo đức và nói "Hãy tin vào tôi". Đúng hơn là, chúng ta có khả năng kiểm tra Kinh Thánh bằng cách kiểm tra hàng trăm chi tiết những lời tiên tri đã đưa ra, bằng cách kiểm tra địa điểm lịch sử ghi lại, và bằng cách kiểm tra các dữ kiện khoa học có liên quan. Những người nói Kinh Thánh có lỗi vì họ đóng kín tai với sự thật. Một lần Chúa Giê Su hỏi là điều nào nói dễ dàng hơn "Tội lỗi của bạn được tha" hay "Hãy đứng dậy vác giường ngươi và đi." Sau đó, Ngài đã chứng tỏ Ngài có khả năng tha thứ tội lỗi (những điều chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường) bằng cách chữa bệnh bại liệt (những người xung quanh Ngài có thể kiểm tra bằng mắt của họ). Tương tự như vậy, chúng ta được bảo đảm rằng lời Thiên Chúa là sự thật khi thảo luận về các lĩnh vực tâm linh mà chúng ta không thể thử nghiệm bằng các giác quan của chúng ta bằng cách hiển thị sự thật chính nó trong những lảnh vực mà chúng ta có thể thử nghiệm, như tính chính xác của lịch sử, tính chính xác của khoa học, và tính xác thực của những lời tiên tri.

Chúng ta nên đọc và nghiên cứu Kinh Thánh vì Thiên Chúa không thay đổi và vì bản chất tự nhiên của nhân loại không thay đổi, nó như có liên quan đối với chúng ta vì đã được viết như vậy. Trong khi kỷ thuật thay đổi, bản chất tự nhiên của nhân loại và những mong ước không thay đổi. Trong lúc chúng ta đọc những trang của lịch sử Kinh Thánh chúng ta thấy dù chúng ta đang nói về một trong những mối quan hệ cá nhân hay xã hội, "Không có gì là mới lạ dưới ánh mặt trời" (Truyền đạo 1:9). Và trong khi nhân loại như một tập thể tiếp tục tìm kiếm tình yêu và sự hài lòng trong tất cả các chốn sai lạc, Đức Chúa Trời - Đấng tạo hoá nhân từ và tốt lành của chúng ta- nói với chúng ta điều Ngài sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui lâu dài. Lời Kinh Thánh đã được Ngài mặc khải rất quan trọng mà Chúa Giêsu đã nói về nó "Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mì, nhưng do mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4:4). Nói cách khác, nếu chúng ta muốn sống cuộc sống với đầy đủ như Thiên Chúa đã định, chúng ta phải lắng nghe và chú ý lời của Đức Chúa Trời đã viết ra.

Chúng ta nên đọc và nghiên cứu Kinh Thánh bởi vì có quá nhiều lời dạy sai lạc. Kinh Thánh cho chúng ta thước đo bằng cách đó chúng ta có thể phân biệt sự thật từ điều sai. Kinh Thánh nói cho chúng ta những gì Thiên Chúa là như thế. Tôn thờ thần tượng hay tà thần là có ấn tượng sai lầm về Thiên Chúa, chúng ta đang thờ những điều mà Ngài không có. Kinh Thánh nói với chúng ta một cách thực sự làm sao được đến thiên đàng mà không phải do làm lành hay đã được báp têm, hoặc bằng bất cứ việc làm nào khác của chúng ta. (Giăng 14:6; Ê-phê-sô 2:1-10; Ê-sai 53:6; Rô ma 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13). Theo đường này, Lời của Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy rõ Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết bao nhiêu (Rô ma 5:6-8; Giăng 3:16). Và ấy là trong nghiên cứu này mà chúng ta rút ra việc quay trở lại để yêu mến Ngài. ( I Giăng 4:19).

Kinh Thánh trang bị cho chúng ta để phục vụ Thiên Chúa ( II Ti-mô-thê 3:17; Ê-phê-sô 6:17; Hê-bơ-rơ 4:12). Nó giúp chúng ta biết làm thế nào để được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta và hậu quả cuối cùng của nó (II Ti-mô-thê 3:15). Suy ngẫm về Lời Chúa và tuân theo lời dạy của Chúa sẽ mang lại sự thành công trong cuộc sống (Giô-suê 1:8; Gia cơ 1:25). Lời của Đức Chúa Trời giúp chúng ta thấy tội lỗi trong đời sống của chúng ta và giúp chúng ta thoát khỏi nó (Thi Thiên 119:9,11) Lời Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong cuộc sống, làm cho chúng ta khôn ngoan hơn so với những người dạy chúng ta (Thi Thiên 32:8; 119:99; Châm ngôn 1:6). Kinh Thánh giữ chúng ta khỏi lãng phí những năm của cuộc sống mà trong đó không có gì quan trọng và không phải là hết (Ma-thi-ơ 7:24-27).

Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh giúp chúng ta thấy xa hơn những cám dỗ đầy tội lỗi là mồi hấp dẫn để câu nhử chúng ta vào những đau khổ. Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh để chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của người khác hơn là chính chúng ta làm điều đó. Kinh nghiệm là một thầy giáo tuyệt vời, nhưng khi kinh nghiệm rút ra từ tội lỗi, nó là một thầy giáo khó khăn kinh khủng. Như vậy tốt hơn là học hỏi từ những sai lầm của người khác. Có rất nhiều nhân vật Kinh Thánh để học hỏi từ họ, một số người có thể phục vụ cả hai vai trò tích cực và tiêu cực tiêu biểu vào các thời điểm khác nhau trong cuộc sống của họ. Ví dụ: Đa Vít qua việc đánh bại Gô-li-át, dạy chúng ta rằng Thiên Chúa lớn hơn bất cứ điều gì Ngài đòi hỏi chúng ta phải đối mặt (I Sa-mu-ên 17), trong khi ông đi vào cám dỗ phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba hiện ra rõ hậu quả khủng khiếp của tội lỗi lâu dài hơn giây phút vui thú tội lỗi ông có được (II Sa-mu-ên 11).

Kinh Thánh là sách không phải chỉ đơn thuần dùng để đọc. Đây là sách dành cho nghiên cứu để chúng ta có thể áp dụng. Mặt khác nếu đọc Kinh Thánh giống như nuốt thức ăn mà không cần nhai và sau đó ăn lại lần khác, như vậy không đạt được giá trị dinh dưỡng của nó. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, như vậy, nó ràng buộc như luật tự nhiên. Chúng ta có thể bỏ qua nó, nhưng làm như vậy chúng ta làm tổn hại riêng chính mình, cũng giống như nếu chúng ta bỏ qua luật của lực hấp dẫn, nó không thể được nhấn mạnh đủ sự mạnh mẽ về tầm quan trọng như thế nào Kinh Thánh là cuộc sống của chúng ta. Nghiên cứu Kinh Thánh có thể được so sánh với khai thác để tìm vàng. Nếu chúng ta làm việc sơ sài và chỉ đơn thuần "sàng qua những viên sỏi trong dòng suối," chúng ta sẽ chỉ tìm thấy một chút bụi vàng. Tuy nhiên, càng thật sự nỗ lực đào sâu chúng ta càng có nhiều phần thưởng hơn xứng đáng cho những nỗ lực của chúng ta.