Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Sự phục sinh của Chúa Giê Su Christ có thật?


Câu hỏi: Sự phục sinh của Chúa Giê Su Christ có thật?

Trả lời:
Kinh Thánh trình bày bằng chứng kết luận rằng Chúa Giêsu Christ trong thực tế đã phục sinh từ cõi chết. Sự phục sinh của Đấng Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:1-20; Mác 16:1-20; Lu-ca 24:1-53; và Giăng 20:1-21:25. Đấng Christ phục sinh cũng xuất hiện trong Sách Công vụ (Công vụ 1:1-11). Từ những đoạn này bạn có thể thu thập được một số "bằng chứng" về sự phục sinh của Đấng Christ. Đầu tiên là sự thay đổi mạnh mẽ trong các môn đồ. Họ từ một nhóm những người đàn ông sợ hãi và lẩn trốn trở nên mạnh mẽ, can đãm làm chứng nhân chia sẻ phúc âm khắp thế giới. Có gì khác giải thích điều thay đổi đáng kể này với việc Đấng Christ phục sinh đã hiện ra với họ?

Thứ hai là cuộc sống của sứ đồ Phao-lô. Điều gì làm ông đã thay đổi từ một người bắt bớ Hội Thánh trở thành một sứ đồ cho Hội Thánh? Đó là lúc Đấng Christ phục sinh hiện ra với ông trên đường đến Đa Mách (Công vụ 9:1-6). Một bằng chứng thuyết phục thứ ba là ngôi mộ trống. Nếu Đấng Christ không sống lại sau đó thì thân thể của Ngài ở đâu? Các môn đồ và những người khác đã nhìn thấy ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Khi họ trở lại thân thể của Ngài không còn ở đó. Những thiên sứ đã loan báo rằng Ngài đã được sống lại từ cõi chết như Ngài đã hứa (Ma-thi-ơ 28:5-7). Thứ tư, bằng chứng bổ sung về sự phục sinh của Ngài là nhiều người gặp Chúa hiện ra (Ma-thi-ơ 28:5, 9, 16-17; Mác 16:9; Lu-ca 24:13-35; Giăng 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Công vụ 1:6-8; I Cô-rinh-tô 15:5-7).

Một bằng chứng khác về sự phục sinh của Chúa Giê Su là số lượng lớn các môn đồ chịu ảnh hưởng hiến dâng cho sự phục sinh của Chúa Giê Su. Một đoạn văn quan trọng về sự phục sinh của Chúa Giê Su là I Cô-rinh-tô 15. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô giải thích tại sao nó là sự hiểu biết chủ yếu và tin cậy vào sự phục sinh của Đấng Christ. Sự phục sinh rất quan trọng bởi những lý do sau đây: 1) Nếu Đấng Christ đã không được sống lại từ cõi chết, những tín hữu sẽ không có gì cả ( I Cô-rinh-tô 15:12-15). 2) Nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết, sự hi sinh của Ngài cho tội lỗi không có hiệu quả (I Cô-rinh-tô 15:16-19). Chúa Giê Su phục sinh đã chứng minh rằng cái chết của Ngài đã được chấp nhận bởi Thiên Chúa như là sự can thiệp cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Ngài chỉ đơn giản là đã chết và ở lại trong sự chết, điều đó cho thấy sự hi sinh của Ngài không đủ. Kết quả là các tín hữu sẽ không được tha thứ tội của họ, và họ vẫn ở trong sự chết sau khi họ chết (I Cô-rinh-tô 15:16-19). Không có điều gì gọi là sự sống đời đời (Giăng 3:16). "Nhưng bây giờ, Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. (I Cô-rinh-tô 15:20).

Cuối cùng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng tất cả những ai tin vào Chúa Giê Su sẽ được sống lại để sống đời đời cũng giống như Ngài (I Cô-rinh-tô 15:20-23). I Cô-rinh-tô 15 đi vào cách thức để mô tả làm thế nào Chúa Giê Su phục sinh chứng minh sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cung cấp cho chúng ta sức mạnh để sống đắc thắng trên tội lỗi (I Cô-rinh-tô 15:24-34). Nó mô tả tính chất vinh quang của thân thể phục sinh mà chúng ta sẽ nhận được (I Cô-rinh-tô 15:35-49). Nó công bố rằng, do kết quả của sự phục sinh của Chúa Giê Su, tất cả những ai tin vào Ngài cuối cùng chiến thắng trên sự chết (I Cô-rinh-tô 15:50-58).

Sự phục sinh của Đấng Christ là một lẽ thật vinh quang! "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. "(I Cô-rinh-tô 15:58). Theo Kinh Thánh, sự phục sinh của Chúa Giê Su là sự thật chắc chắn. Kinh Thánh ghi chép về sự phục sinh của Đấng Christ, ghi nhận về những lời làm chứng của hơn 400 người chứng kiến và tiến hành xây dựng giáo lý căn bản quan trọng Cơ Đốc giáo trên sự thật lịch sử về sự phục sinh của Chúa Giê Su.