Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Người của Chúa có thể bị quỷ nhập không?


Câu hỏi: Người của Chúa có thể bị quỷ nhập không?

Trả lời:
Kinh Thánh không đưa ra dứt khoát tình trạng người của Chúa có thể bị quỷ nhập hay không. Tuy nhiên, kể từ lúc người của Chúa được Thánh Linh ở trong lòng (Rô ma 8:9-11; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19) chắc rằng Chúa Thánh Linh sẽ không cho phép ma quỷ ở cùng một người mà có sự hiện diện của Ngài. Đôi khi điều này là một vấn đề tranh luận, tuy nhiên, chúng tôi mạnh dạn để giữ niềm tin rằng người của Chúa không thể bị quỷ nhập. Chúng tôi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc bị quỷ nhập với việc ma quỷ áp bức hoặc chịu ảnh hưởng của ma quỷ. Quỷ nhập kéo theo việc quỷ trực tiếp kiểm soát trên những tư tưởng hoặc các hành động của con người (Lu-ca 4:33-35; 8:27-33; Ma-thi-ơ 17:14-18). Ma quỷ áp bức hoặc ảnh hưởng có liên quan đến một quỷ hay nhiều quỷ tấn công tâm linh hoặc khuyến khích con người nhúng tay vào các hành vi tội lỗi (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia-cơ 4:7). Chú ý rằng trong tất cả các đoạn Tân Ước liên quan tới cuộc chiến tâm linh, chúng ta không bao giờ nói ném quỷ ra khỏi tín hữu (Ê-phê-sô 6:10-18). Những tín hữu được dạy phải chống lại ma quỷ, không phải ném nó ra ngoài (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia cơ 4:7).

Không thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép một trong những con cái của Ngài đã được mua chuộc bởi huyết của Đấng Christ (I Phi-e-rơ 1:18-19) và làm thành một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) bị quỷ nhập hay bị quỷ kiểm soát. Vâng khi làm tín hữu, chúng ta bắt đầu chiến đấu với Satan và các loại quỷ của nó, nhưng không phải từ bên trong chúng ta. Sứ đồ Giăng tuyên bố "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian." (I Giăng 4:4). Ai ở trong chúng ta? Chúa Thánh Linh. Ai ở trong thế gian? Satan và các quỷ của nó. Vì vậy, tín hữu đã thắng hơn thế gian của ma quỷ, và căn cứ trên Kinh Thánh ma quỷ không thể nhập vào tín hữu.