Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?


Câu hỏi: Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?

Trả lời:
Lời cầu nguyện của tội nhân là Lời cầu nguyện của một người cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi họ hiểu họ là một tội nhân cần Đấng cứu rỗi. Nói lời cầu nguyện của một tội nhân không đạt hiệu quả mọi điều trên đó. Lời cầu nguyện của tội nhân chỉ hiệu nghiệm nếu nó bày tỏ sự chân thành những gì một người biết, hiểu và tin về tội của họ cần được sự cứu chuộc.

Hướng đầu tiên của lời cầu nguyện của tội nhân là hiểu rằng tất cả chúng ta là những tội nhân. Rô Ma 3:10 tuyên bố: “Như điều đã được viết, chẳng có một người công bình, dầu một người cũng không.” Kinh Thánh đã làm sáng tỏ rằng hết thảy chúng ta là tội nhân. Tất cả tội nhân chúng ta cần ơn thương xót và sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. (Tít 3:5-7) Bởi vì tội của chúng ta nên chúng ta xứng đáng bị án phạt đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Lời cầu nguyện của tội nhân là một lời biện hộ vì ân điển thay vì hình phạt. Đây là lời cầu xin ơn thương xót thay vì sự phẫn nộ.

Hướng thứ hai của lời cầu nguyện của tội nhân là biết những gì Đức Chúa Trời đã làm để chữa lành cho sự hư mất và hoàn cảnh tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời mang lấy xác thịt trở thành người trong hình người của Chúa Giê Xu Christ (Giăng 1:1,14) Chúa Giê Xu đã dạy chúng ta sự thật về Đức Chúa Trời và sống đời sống công nghĩa và vô tội hoàn toàn. (Giăng 8:46; II Cô-rinh-tô 5:21) Sau đó Chúa Giê Xu đã chết thay cho chúng ta trên thập tự gía, gánh thay án hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu. (Rô ma 5:8) Chúa Giê Xu đã sống lại từ kẻ chết để chứng minh chiến thắng của Ngài trên tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. (Cô-lô-se 2:15; I Cô-rinh-tô chương 15) Bởi vì tất cả những điều này chúng ta được tha tội và được hứa cho một nhà đời đời trên thiên đàng – Nếu chúng ta chỉ đặt đức tin vào Chúa Giê Xu Christ. Tất cả những điều chúng ta phải làm là tin vào sự chết của Chúa thay thế cho chúng ta và đã sống lại từ kẻ chết. (Rô ma 10:9-10) Chúng ta có thể được cứu bởi ân điển duy nhất, qua một đức tin duy nhất, trong Chúa Giê Xu Christ duy nhất. Ê-phê-sô 2:8 tuyên bố: “Vì ấy là bởi ân điển mà bạn đã được cứu qua đức tin – điều này không đến từ bạn nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.”

Nói lời cầu nguyện của tội nhân là cách đời giản thông báo với Đức Chúa Trời rằng bạn dựa vào Chúa Giê Xu Christ như là Cứu Chúa của bạn. Không có những lời “Ma thuật” nào mang lại kết quả cứu rỗi. Chỉ duy nhất niềm tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê Xu mới cứu được chúng ta. Nếu bạn hiểu rằng bạn là một tội nhân và cần sự sự cứu rỗi qua Chúa Giê Xu Christ, sau đây là lời cầu nguyện của tội nhân mà bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời cao cả, con biết con là một tội nhân, con biết con xứng đáng chịu hậu quả tội lỗi của con. Nhưng con tin Chúa Giê Xu Christ là Cứu Chúa của con. Con tin sự chết và sự sống lại của Ngài đã ban cho con sự tha thứ. Con tin Chúa Giê Xu và Chúa Giê Xu là Cứu Chúa duy nhất của riêng con. Cảm tạ ơn Chúa về sự cứu chuộc và tha thứ cho con. Amen!”

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.