Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?

Trả lời:
Câu Kinh Thánh quan trọng để hiểu biết về sự đầy dẫy Thánh Linh là Giăng 14:16 nơi mà Chúa Giê Su đã hứa Thánh Linh sẽ ngự trị trong những tín hữu và rằng việc ngự trị này là thường trú. Điều quan trọng là sự phân biệt giữa ngự trị khác với đầy dẫy Thánh Linh. Sự ngự trị thường trú của Thánh Linh dành cho tất cả các tín hữu không riêng cho vài tín hữu được lựa chọn. Có một số câu tham khảo trong Kinh Thánh hổ trợ cho kết luận này. Trước nhất, Thánh Linh là một ân tứ cho tất cả các tín hữu trong Chúa Giê Su mà không có ngoại lệ, và không có điều kiện được đặt trên ân tứ này, ngoại trừ niềm tin vào Đấng Christ (Giăng 7:37-39). Thứ hai, Thánh Linh được ban cho tại thời điểm của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 1:13). Ga-la-ti 3:2 nhấn mạnh cùng chân lý này, nói rằng ấn chứng và cư trú của Thánh Linh diễn ra tại thời điểm tin nhận. Thứ ba, Thánh Linh cư trú trong các tín hữu thường xuyên. Thánh Linh được ban cho các tín hữu như là một sự giáng xuống, hoặc chứng cớ của vinh hiển tương lai của họ trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 1:22; Ê-phê-sô 4:30).

Điều này tương phản với đầy dẫy Thánh Linh được biết trong Ê-phê-sô 5:18. Chúng ta nên nhường chỗ hoàn toàn cho Thánh Linh mà Ngài có thể chiếm hữu trọn vẹn, trong ý thức đó, đầy dẫy chúng ta. Rô ma 8:9 và Ê-phê-sô 1:13-14 cho thấy rằng Ngài cư trú trong từng tín hữu, Ngài cũng có thể bị làm buồn (Ê-phê-sô 4:30), và những hoạt động của Ngài trong vòng chúng ta có thể bị dập tắt ( I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Khi chúng ta cho phép điều này xảy ra, chúng ta không có kinh nghiệm sung mãn của công việc Thánh Linh và quyền năng của Ngài trong và qua chúng ta. Để được đầy dẫy Thánh Linh hàm ý để Thánh Linh tự do chiếm hữu tất cả cuộc sống của chúng ta, hướng dẫn và kiểm soát chúng ta. Để rồi quyền năng của Ngài sử dụng qua đời sống chúng ta đến nỗi những gì chúng ta làm là kết quả cho Chúa. Việc đầy dẫy Thánh Linh không chỉ áp dụng cho hành vi hướng ngoại, nó cũng áp dụng cho những suy nghĩ tận đáy lòng và động cơ của những việc làm của chúng ta. Thi Thiên 19:14 nói, " Cầu xin những lời từ miệng tôi và những suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài, Lạy Chúa là hòn đá tôi và Đấng cứu chuộc tôi."

Tội lỗi là những gì ngăn trở việc đầy dẫy Thánh Linh, và vâng lời Chúa là cách duy trì đầy dẫy Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 truyền lệnh rằng chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh, tuy nhiên, không phải là cầu nguyện cho đầy dẫy Thánh Linh mà phải đạt được sự đổ đầy. Sự vâng lời của chúng ta theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời là cách duy nhất cho phép Thánh Linh tự do làm việc trong lòng chúng ta. Bởi vì chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng tội lỗi nên không thể được đổ đầy Thánh Linh tất cả thời gian. Khi chúng ta phạm tội ngay lập tức chúng ta phải xưng ra với Đức Chúa Trời và làm mới lại cam kết của chúng ta để được đầy dẫy Thánh Linh và để Thánh Linh hướng dẫn.